Настава из предмета одржава се у првом семестру прве године интегрисаних академских студија.

 

Опис предмета

Биофизика је основни предмет на коме студенти стичу знања о физичким аспектима функционисања живих система и упознају се са физичким методама које се користе у ветеринарској дијагностици и терапији.

Циљ предмета је упознавање студената са физичким карактеристикама живих система и законитостима њиховог функционисања, са физичким параметрима и процесима у животној средини који непосредно утичу на функционисање живих система, као и са основним принципима мерења, фунцкионисања биомедицинске инструментације и основама физичких метода које се користе у ветеринарској дијагностици и терапији.

Осим теоријских знања неопходних као основа за предклиничке и клиничке предмете, студенти такође треба да савладају основну мерну методологију и технике са којима се срећу током студија, што је циљ експерименталних вежби. Студенти треба да разумеју мерни поступак, да га директно спроводе, обраде резултате, прикажу их на адекватан начин, и израчунају или процене грешку мерења.

Биофизика се ослања на основна знања из физике и математике стечена у средњој школи, и директно омогућава разумевање предклиничких и клиничких предмета: физиологије, хистологије, анатомије, зоохигијене, клиничке дијагностике, репродукције и акушерства, ортопедије и физикалне терапије, контроле намирница анималног порекла, хигијене и технологије.

Теоријска настава се одржава у Великом амфитетру факултета, са фондом од 30 часова. Експерименталне вежбе се одржавају у вежбаоници за физику, са фондом од 15 часова.

 

Литература

Обавезна литература

  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2014). Биофизика. Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд.
  2. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2014). Практикум и радна свеска за вежбе из биофизике. Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд.
  3. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2010). Збирка задатака из биофизике. Ветеринарска комора Србије, Београд.

Додатна литература

  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2013). Физичке основе дијагностичких и терапијских метода. Ветеринарска комора Србије, Београд.
  2. Уџбеници физике и биофизике за студенте биомедицинских и биотехничких факултета Универзитета у Београду, пригодне интернет стране, литература у библиотеци Факултета.

 

Систем бодовања

Максималан број поена је 100.

Максималан број поена из предиспитних активности је 60, док сам испит носи максимално 40 поена.

Предиспитне активности

Испит

Испит се полаже писмено, у виду теста. Укупан број питања на тесту је 80, свако питање носи максимлано 0,5 поена, максималан број поена на испиту је 40, а пролазна оцена је 21 поен.

Студентима се пружа могућност да током семестра полажу парцијално испит, тако што се после сваке завршене половине градива ораганизује полагање. Студентима који положе оба парцијална теста (сваки носи максимално 20 поена, а пролазна оцена је 10,5 поена) и задовоље остале захтеве из предиспитних активности, на крају семестра даје се предлог оцене који зависи од укупног броја остварених поена.

Број поена и оцена

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
асистент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336