Биофизика

 

 

Литература

  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2014). Биофизика. Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд.
  2. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2014). Практикум и радна свеска за вежбе из биофизике. Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд.
  3. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2010). Збирка задатака из биофизике. Ветеринарска комора Србије, Београд.

Додатна литература

  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2013). Физичке основе дијагностичких и терапијских метода. Ветеринарска комора Србије, Београд.
  2. Уџбеници физике и биофизике за студенте биомедицинских и биотехничких факултета Универзитета у Београду, пригодне интернет стране, литература у библиотеци Факултета.

 

Систем бодовања

Максималан број поена је 100.

Максималан број поена из предиспитних активности је 60, док сам испит носи максимално 40 поена.

Предиспитне активности

Испит

Испит се полаже писмено, у виду теста. Укупан број питања на тесту је 80, свако питање носи максимлано 0,5 поена, максималан број поена на испиту је 40, а пролазна оцена је 21 поен.

Број поена и оцена

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
доцент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336