Настава из предмета одржава се у другом семестру прве године интегрисаних академских студија.

 

Опис предмета

На овом предмету се студенти упознају са основним физичким принципима савремених метода, поступака и технологија које се користе у ветеринарској дијагностици и терапији, технологији обраде намирница животињског порекла, заштити животне средине и другим областима од непосредног интереса за ветеринарску медицину.

Циљеви предмета: Стицање основних практичних и оперативних знања о физичким основама и принципима мерења, функционисања биомедицинске инструментације и основама физичких метода које се користе у ветеринарској дијагностици и терапији и другим биомедицинским и биотехничким дисциплинама.

ОВеза са претходним и наредним предметима: Предмет се ослања на знања из физике стечена у средњој школи, а пре свега на теоријска знања покривена програмом предмета Биофизика. Овај изборни предмет омогућава боље разумевање савремених инструменталних метода које се користе у ветеринарској медицини, биомедицинским и биотехничким наукама.

Фонд часова и организација наставе: Настава се одржава у просторијама Факултета ветеринарске медицине, са фондом од 15 часова теоријске и 30 часова практичне наставе.

 

Литература

Обавезна литература

  1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2013). Физичке основе дијагностичких и терапијских метода . Ветеринарска комора Србије, Београд.
  2. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2014). Биофизика. Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд.
  3. Јелена Ајтић и Драгана Поповић (2010). Збирка задатака из биофизике. Ветеринарска комора Србије, Београд.

Додатна литература

  1. Brown BH, Smallwood RH, Barber DC, Lawford PV, Hose DR: Medical Physics and Biomedical Engineering, IOP Publishing, Bristol, 2001.
  2. Научни и стручни часописи, на пример: Scientific American, Physics Today, Vinca Bulletin, Nuclear Technology and Radiation Protection, Ecologica.

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
асистент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336