Предавања из биофизике

 

Предавач: др Јелена Ајтић

Предавања се одржавају у Великом амфитеатру факултета.

Програм предавања:

Увод. Предмет и методе биофизике. Класификација биофизичких дисциплина. Физички и биолошки системи – разлике и аналогије.

Основи биомеханике. Механичке особине живих система. Дејство убрзања земљине теже на биолошке системе.

Биомеханика течности I: Стационарно струјање, Бернулијева једначина. Вискозност. Капиларне појаве. Реолошке особине биолошких ткива и течности.

Биомеханика течности II: Основи хемодинамике. Систем крвотока. Механички рад и снага срца.

Основи биоакустике: Физичке и физиолошке особине звука. Бука и вибрације. Ултразвук: особине и примена у биомедицинским наукама.

Термодинамика I: Живи системи као термодинамички системи. I закон термодинамике и метаболизам. II закон термодинамике. Ентропија, информација и еволуција.

Термодинамика II: Термодинамички аспекти равнотеже у биолошким системима. Механизми преношења топлоте и регулација температуре. Термотерапија и термодијагностика.

Транспортне појаве: Дифузија. Осмоза. Транспорт кроз ћелијску мембрану. Једначине равнотеже. Равнотежни и акциони потенцијал. Електрофизиолошка мерења.

Електрична и магнетна својства живих система: Електрично поље, отпорност и проводност биолошких система. Дејство струје на организме. Дејство магнетног поља. Електрична инструментација и мерења.

Електромагнетно зрачење: Спектар, настанак, особине, дејство на биолошке системе. Оптички део спектра: видљива, ултраљубичаста и инфрацрвена светлост. Оптичке методе у биомедицинским наукама.

Ласерско зрачење: особине и примена у биомедицини.

Рендгенско зрачење: Особине и дејство на биолошке системе. Основи спектроскопије рендгенског зрачења.

Радиоактивност: Радиоактивни изотопи и зрачења – примена у дијагностици, терапији и биомедицинским наукама.

Јонизујућа зрачења: Природни и вештачки извори зрачења. Биолошки ефекти зрачења. Биолошки значајни радионуклиди. Детекција и дозиметрија јонизујућег зрачења.

 

Литература за предавања:

Обавезна литература која је у потпуности усаглашена са програмом предавања из биофизике је Биофизика, Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.

Додатна литература:

Практикум и радна свеска за вежбе из биофизике, Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.

Збирка задатака из биофизике, Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Ветеринарска комора Србије, 2010.

Контaкт

адреса:

Универзитет у Београду
Факултет ветеринарске медицине
Катедра за општеобразовне предмете
Булевар ослобођења 18
11 000 Београд

електронска адреса:

др Дарко Сарван
асистент и научни сарадник

darko.sarvan@vet.bg.ac.rs

телефон:

011/ 36 154 36, локал 336